Huis regelement

 1. De huisregels gelden gedurende het gehele evenement.
 2. Visitatie wordt uitgevoerd door onze security medewerkers en is verplicht. Bij weigering wordt de toegang tot het terrein ontzegd. Medicijnen mogen alleen het terrein op worden meegenomen indien je ter plaatse een geldige doktersverklaring kunt overleggen.
 3. Elke bezoeker is verplicht zich bij de ingang, of gedurende het evenement, te kunnen legitimeren. Indien de bezoeker zich niet kan legitimeren, is de organisator bevoegd de bezoeker te weigeren en/of te verwijderen van het evenemententerrein.
 4. Indien door de bezoeker strafbare feiten worden gepleegd, draagt het beveiligingspersoneel betreffende persoon over aan de politie.
 5. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht een bezoeker te verwijderen van het evenement, mocht het gedrag van de bezoeker hiertoe aanleiding geven.
 6. Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook worden niet getolereerd.
 7. Het is verboden om binnen het evenemententerrein (opvallende) kleding te dragen welke gerelateerd kan worden aan een voetbalclub, motorclub cq een onderdeel daarvan.
 8. Het is verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen voor iedereen onder de 18 jaar. Ook het kopen en doorgeven aan iemand onder de 18 jaar is verboden. Hier zal streng op gelet worden.
 9. Het is verboden om in de schuur te roken.
 10. Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/of in het in bezit hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Alle soft- en harddrugs worden in beslag genomen.                
 11. Het is verboden zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, wapens, vuurwerk en geluidsapparatuur.
 12. (Huis)dieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein.
 13. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de organisatie, flyers of andere promotionele artikelen op en rondom het evenement uit te delen. Daarnaast is geen enkele vorm van handel toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. Inclusief het doorverkopen van kaarten voor dit evenement.
 14. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden, alle bezoekers geven door betreden van het evenemententerrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 15. Elke bezoeker dient zich bij aankomst op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.
 16. Het betreden van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.
 17. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie bindend.

Voor uw en onze veiligheid is er in en rondom het evenement gebied cameratoezich

Algemene voorwaarden

 • Legitimatie verplicht
 • Roken in de schuur is verboden
 • Het bezoek aan het evenement is altijd op eigen risico
 • De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor toegebracht letsel door derden of schade aan uw eigendommen
 • Bij misdragingen zijn de mensen van de beveiliging bevoegd om u van het terrein te verwijderen zonder dat u recht heeft op het terug ontvangen van het entreegeld
 • Mensen van de beveiliging zijn bevoegd om u desgewenst te visiteren
 • Het is verboden om zelf meegebrachte dranken en etenswaren te nuttigen
 • Crowdsurfen is verboden
 • Indien het programma gewijzigd wordt (bijvoorbeeld door ziekte van een artiest) kunt u geen aanspraak maken op het terug ontvangen van het entreegeld
 • Mocht het evenement door bijvoorbeeld noodweer, dag van nationale rouw, MKZ, of elke andere vorm van overmacht danwel force majeur geen doorgang hebben, dan zal het evenement naar een nader te bepalen datum worden verplaatst. De entreebewijzen blijven dan geldig en men kan dan geen aanspraak maken op restitutie van de reeds betaalde entreegelden
 • Gekochte munten worden niet teruggenomen
 • Bier gooien is verboden en kan leiden tot verwijdering van het terrein